Greek English
 
 
 E-shop
 


»

 • 8o ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äéáéôïëïãßáò êáé ÄéáôñïöÞò
 • 9-11 Äåêåìâñßïõ 2005
  ÁèÞíá

 • 8th International Congress of The ISRNM
 • International Society on Nutrition and Metabolism in Renal Disease
  28 Öåâñïõáñßïõ - 4 Ìáñôßïõ 2006
  Ìåîéêü

 • 10th International Congress on Obesity
 • 3-8 Óåðôåìâñßïõ 2006
  Óýäíåû, Áõóôñáëßá

 • 14th International Congress of Dietetics
 • 8-11 Óåðôåìâñßïõ 2008
  Éáðùíßá

   
   

   

   
   
   
   
   BMI calculator
  | | | E-Shop | E-mail | | |
  Copyright 2005 - 2018 diet-net.gr All rights reserved. Design & hosting by e-emporio